Curso 2019-20: Ciclos formativos con prazas dispoñibles e prazos de admisión e matriculación

Tipo de ensinanzaCiclo formativo
Ensinanzas de réxime ordinario (horario de mañá)

CS Construcións metálicas (FP Fabricación mecánica)

CS Deseño e amoblamento (FP Madeira, moble e cortiza)

Ensinanzas de FP DUAL (horario tarde/noite)

CM Instalacións frigoríficas e de climatización (FP Instalación e mantemento)

(convenio coa empresa Eurostars Hotel Company, S.L.U.)

Ensinanzas de oferta modular (horario tarde/noite)

CS Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros
(FP Fabricación mecánica)

CM Instalacións frigoríficas e de climatización (FP Instalación e mantemento)

CM Instalacións de produción de calor (FP Instalación e mantemento)

 

Período extraordinario de admisión

1ª adxudicación*
3 de setembro
Matriculación 1ª adxudicación
3 ao 4 de setembro ás 13:00 horas
Presentación de solicitudes
2 ao 10 de setembro ás 13:00 horas
Listaxe provisional de solicitudes
12 de setembro
Reclamación á listaxe provisional
12 ao 16 de setembro ás 13:00 horas
Listaxe definitiva de solicitudes
18 de setembro
2ª adxudicación
18 de setembro
Matriculación 2ª adxudicación
18 ao 20 de setembro ás 13:00 horas

* Realizase sobre as listaxes de espera do período ordinario.

 

PDF adxunto