Oferta Formativa

Familia Profesional: Enerxía e Auga

CódigoCiclo FormativoTipoRéxime
CSENA02 Enerxías Renovables CS R.O.
CSENA01 Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica CS R.O.
ZSENA01 Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica CS O.M.D.

Familia Profesional: Fabricación Mecánica

CódigoCiclo FormativoTipoRéxime
CMFME02 Soldadura e Caldeiraría CM R.O.
ZMFME02 Soldadura e Caldeiraría Dual CM O.M.P.
CSFME02 Construcións Metálicas CS R.O.
CSFME03 Deseño en Fabricación Mecánica CS R.O.
ZSFME04 Programación da Produción en Moldeamento de Metais e Polímeros CS O.M.P.

Familia Profesional: Instalación e Mantemento

CódigoCiclo FormativoTipoRéxime
CMIMA01 Instalacións Frigoríficas e de Climatización CM R.O.
ZMIMA01 Instalacións Frigoríficas e de Climatización CM O.M.P.
ZMIMA02 Instalacións de Produción de Calor CM O.M.P.
CSIMA02 Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos CS R.O.

Familia Profesional: Madeira, Moble e Cortiza

CódigoCiclo FormativoTipoRéxime
CMMAM01 Carpintaría e Moble CM R.O.
ZMMAM02 Instalación e Amoblamento CM O.M.P.
CSMAM01 Deseño e Amoblamento CS R.O.

Familia Profesional: Transporte e Mantemento de Vehículos

CódigoCiclo FormativoTipoRéxime
CBMTV Mantemento de Vehículos CB R.O.
CMTMV01 Carrozaría CM R.O.
CMTMV02 Electromecánica de Vehículos Automóbiles CM R.O.
ZMTMV02 Electromecánica de Vehículos Automóbiles CM O.M.P.
CSTMV01 Automoción CS R.O.
ZSTMV01 Automoción Dual CS O.M.P.